អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កំហឹង​របស់​មនុស្ស

    «ដ្បិត​សេចក្ដី​កំហឹង​របស់​មនុស្ស មិន​ដែល​សំរេច​តាម​សេចក្ដី​សុចរិត​របស់​ព្រះ​ទេ។» (យ៉ាកុប ១:២០) More