អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ព្រះ​តែ​១

    «អ្នក​ជឿ​ថា មាន​ព្រះ​តែ​១ នោះ​ត្រូវ​ហើយ ទោះ​ទាំង​ពួក​អារក្ស​ក៏​ជឿ​ដូច្នោះ ព្រម​ទាំង​ព្រឺ​ខ្លាច​ដែរ» (យ៉ាកុប ២:១៩) More