អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អណ្ដាត​ឥត​ឆ្អឹង

    «តែ​ឯ​អណ្ដាត​វិញ នោះ​គ្មាន​អ្នក​ណា​អាច​នឹង​ផ្សាំង​បាន​ឡើយ គឺ​ជា​របស់​អាក្រក់​ដែល​ទប់​មិន​បាន ក៏​មាន​ពេញ​ដោយ​ពិស​ដែល​នាំ​ឲ្យ​ស្លាប់។» (យ៉ាកុប ៣:៨) អាន​បន្ថែម