អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​តែ​ដំណឹង​ល្អ​ប៉ុណ្ណោះ

    «មាន​តែ​ដំណឹង​ល្អ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​អាច​ជ្រាប​ចូល​យ៉ាង​ជ្រៅ​ល្មម​ក្នុង​ការ​ជះ​ឥទ្ធិពល​លើ​ចិត្ត​យើង​ឲ្យ​មាន​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ដ៏​ពិត​បាន។ អ្វីៗ​ផ្សេង​ទៀត​គឺ​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​ប្ដូរ​ឥរិយាបថ​ប៉ុណ្ណោះ។» (Jared C. Wilson) អាន​បន្ថែម

  • in

    ការ​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ

    «បើ​លោក​អ្នក​ប្រកាស​ដំណឹង​ល្អ នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោក​អ្នក​កំពុង​ប្រកាស​ដំណឹង​ដ៏​មាន​អំណាច​បំផុត​ក្នុង​ចក្រវាល​នេះ។​» (Jared C. Wilson) អាន​បន្ថែម