អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​ស្វែងរក​ភាព​ស្កប់ស្កល់

    «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ស្វែងរក​ភាព​ស្កប់ស្កល់​សម្រាប់​ព្រលឹង​របស់​ខ្លួន​នៅ​កន្លែង​ណា​ផ្សេង​ក្រៅ​ពី​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​លោកអ្នក​នឹង​មិន​អាច​រក​វា​ឃើញ​ទេ»។ (Jared Duba) អាន​បន្ថែម