អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  បាន​ស្រឡាញ់​យើង

  «យើង​ប្រតិបត្តិ​តាម​បញ្ញត្តិ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ គឺ​មិន​មែន​មក​ពី​យើង​ចង់​ឲ្យ​ព្រះ​អង្គ​ស្រឡាញ់​យើង​នោះ​ទេ តែ​មក​ពី​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ជាមុន​រួច​ទៅ​ហើយ។» (Jerry Bridges) អាន​បន្ថែម

 • in

  ដូច​ព្រះ​គ្រីស្ទ

  (ពេល​ដែល​យើង​កាន់​តែ​ក្លាយ​ដូច​ជា​រូប​អង្គ​ព្រះ​គ្រីស្ទ នោះ​យើង​នឹង​កាន់​តែ​ឃើញ​អំពើ​បាប​ក្នុង​ជីវិត​របស់​យើង។» (Jerry Bridges) អាន​បន្ថែម

 • in

  រាល់​អ្នក​ជឿ

  «ការ​បន្ទាបខ្លួន​មិន​មែន​ជា​ជម្រើស​យក​មក​ដាក់​បន្ថែម​សម្រាប់​តែ​បុគ្គល​ដែល​គេ​រាប់​ថា​ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​បន្ទាបខ្លួន​គឺ​សម្រាប់​ឲ្យ​គ្រប់​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​ជឿ​យក​មក​អនុវត្ត​ជា​រៀង​រាល់​ថ្ងៃ។» (Jerry Bridges) អាន​បន្ថែម