អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់

    «អំណរ​របស់​យើង​មិន​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ប្រទាន​ឲ្យ​យើង​នូវ​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​កើត​ចេញ​ពី​ការ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​យើង​ចង់​បាន»។ (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម