អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​អង្គ​បាន​សុគត​ជំនួស​ខ្ញុំ

    ខ្ញុំ​មិន​ត្រូវការ​ការ​ឈ្លោះប្រកែក​គ្នា​ណា ឬ​ក៏​ការ​អង្វរករ​ឯ​ណា​ទៀត​ឡើយ វា​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ​ដែល​ព្រះ​យេស៊ូវ​សុគត ហើយ​ថា​ព្រះ​អង្គ​បាន​សុគត​ជំនួស​ខ្ញុំ។ More