អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មើលឈើឆ្កាង

    «នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ងឿង​ឆ្ងល់​ថា «តើ​ព្រះ​យេស៊ូវ​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ​ខ្លាំង​ប៉ុណ្ណា?» យើង​គ្រាន់​តែ​មើល​ទៅ​ឯ​ឈើ​ឆ្កាង​ នោះ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ។»​ (GotQuestions) អាន​បន្ថែម