អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះយេស៊ូវ​បានសន្យា

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​បាន​សន្យា​ចំពោះ​យើង​ថា ប្រសិនបើ​យើង សូម រក និង​គោះ នោះ​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប ព្រះ​វរបិតា​របស់​យើង​នឹង​ប្រទាន​ឲ្យ​នូវ​អ្វីៗ​ដែល​ល្អ​ដល់​យើង​ជា​មិន​ខាន។» (Jon Bloom) អាន​បន្ថែម