អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លោក យ៉ូប

    «លោក យ៉ូប មិន​ដែល​បាន​យល់​ពី​មូលហេតុ​ដែល​គាត់​បាន​រងទុក្ខ​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គាត់​បាន​ឃើញ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ហើយ​ការ​នោះ​គ្រប់គ្រាន់​ហើយ»។ (Timothy Keller) អាន​បន្ថែម