អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជឿ​លើ​ខ្ញុំ

    «ឯ​អស់​អ្នក​ដែល​នៅរស់​ ហើយ​ជឿ​លើ​ខ្ញុំ​ អ្នក​នោះ​នឹង​មិន​ស្លាប់​អស់កល្ប​ជានិច្ច​ តើ​អ្នក​ជឿ​សេចក្ដី​នេះទេ»។ (យ៉ូហាន ១១:២៦ គគខ) អាន​បន្ថែម