អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​បន្ទូល​ក៏​ត្រឡប់​ជា​សាច់​ឈាម

    «ព្រះ​បន្ទូល​ក៏​ត្រឡប់​ជា​សាច់​ឈាម ហើយ​បាន​ស្នាក់​នៅ​ជា​មួយ​នឹង​យើង​រាល់​គ្នា យើង​រាល់​គ្នា​បាន​ឃើញ​សិរី​ល្អ​ទ្រង់ គឺ​ជា​សិរី​ល្អ​នៃ​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​តែ​១ ដែល​មក​ពី​ព្រះ​វរ​បិតា មាន​ពេញ​ជា​ព្រះ​គុណ នឹង​សេចក្ដី​ពិត» (យ៉ូហាន ១:១៤​)​ អាន​បន្ថែម