អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បញ្ញត្តិ​ថ្មី

    «ខ្ញុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​បញ្ញត្តិ១​ថ្មី​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ត្រូវ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​គ្នា ដូច​ជា​ខ្ញុំ​បាន​ស្រឡាញ់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។» (យ៉ូហាន ១៣:៣៤) អាន​បន្ថែម