អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កាន់​តាម

    «បើ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​ខ្ញុំ ចូរ​កាន់​តាម​បញ្ញត្តិរបស់​ខ្ញុំ​ចុះ។» (យ៉ូហាន ១៤:១៥) More