អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចេញ​ជា​បរិសុទ្ធ

    «សូម​ញែក​គេ​ចេញ​ជា​បរិសុទ្ធ ដោយ​សារ​សេចក្ដី​ពិត​របស់​ទ្រង់ ឯ​សេចក្ដី​ពិត គឺ​ជា​ព្រះ​បន្ទូល​របស់​ទ្រង់។» (យ៉ូហាន ១៧:១៧) More