អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំណរ​បរិបូរ

    «ដូច្នេះ អំណរ​របស់​ខ្ញុំ​បរិបូរ​ហើយ​ ដ្បិត​​ព្រះអង្គ​ត្រូវ​តម្កើង​ឡើង ឯ​ខ្ញុំ​ត្រូវ​បន្ទាប​ចុះ​​វិញ​។» (យ៉ូហាន ២:២៩-៣០) អាន​បន្ថែម