អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ឲ្យ​ជំនុំ​ជំរះ

    «កុំ​ឲ្យ​ជំនុំ​ជំរះ​តាម​ភាព​ដែល​មើល​ឃើញ​តែ​ខាង​ក្រៅ​ឡើយ ត្រូវ​ជំនុំ​ជំរះ​តាម​សេចក្ដី​សុចរិត​វិញ» (យ៉ូហាន៧:២៤) More