អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឯ​ខ្ញុំៗ មក​ពី​ស្ថាន​លើ​វិញ

    «ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា អ្នក​រាល់​គ្នា​មក​ពី​ស្ថាន​ក្រោម ឯ​ខ្ញុំៗ មក​ពី​ស្ថាន​លើ​វិញ អ្នក​រាល់​គ្នា​កើត​ពី​លោកីយ៍​នេះ តែ​ខ្ញុំ​មិន​កើត​ពី​លោកីយ៍​នេះ​ទេ» (យ៉ូហាន​៨:២៣) អាន​បន្ថែម