អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ខ្ញុំនេះ​ហើយ​ជា​ព្រះ

    «ដូច្នេះ ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា កាល​ណា​អ្នក​រាល់​គ្នា​បាន​លើក​កូន​មនុស្ស​ឡើង នោះ​ទើប​នឹង​ដឹង​ថា គឺ​ខ្ញុំនេះ​ហើយ​ជា​ព្រះ ហើយ​ថា ខ្ញុំ​មិន​ធ្វើ​ការ​អ្វី​ដោយ​អាង​ខ្លួន​ខ្ញុំ គឺ​ខ្ញុំ​និយាយ​សេចក្តី​ទាំង​នេះ តាម​ដែល​ព្រះវរបិតា​បាន​បង្រៀន​ខ្ញុំ​វិញ»​ (យ៉ូហាន ៨:២៨) អាន​បន្ថែម