អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​បន្ទូល​គឺ​ល្អ​ក្រៃលែង​

    «អ្វី​ដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មាន​បន្ទូល​គឺ​ល្អ​ក្រៃលែង​បំផុត ទោះបើ​មនុស្ស​គ្រប់រូប​នៅ​លើ​លោក​នេះ​បះបោរ​ទាស់​ប្រឆាំង​ក៏​ដោយ»។ (John Bunyan) More

  • in

    មាន​សំឡេង

    «ជា​ទូទៅ ការ​អធិស្ខាន​ដ៏​ល្អ​បំផុត​មាន​សំឡេង​ដំងូរ​ជា​ជាង​ពាក្យ​សម្ដី។» (John Bunyan) More