អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សន្តិភាព​ក្នុង​ដំណឹង​ល្អ

    «ការ​មាន​សន្តិភាព​ក្នុង​ដំណឹង​ល្អ​គឺ​មិន​មែន​គ្រាន់តែ​ជា​ការ​ឈប់​វាយ​ប្រហារ​គ្នា​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​សមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​មើល​ទៅ​កាន់​អ្នក​មុនៗ​ដែល​ធ្លាប់​ជា​ខ្មាំង​សត្រូវ ហើយ​ឥឡូវ​អាច​ហៅ​ថា ជា​ញាតិ​មិត្ត​វិញ។» (John Onwuchekwa) អាន​បន្ថែម