អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ប្រឈម

    «ការ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​ល្បួង គឺ​ជា​ឱកាស​មួយ​ក្នុង​ការ​អះអាង​ពី​ការ​ដែល​លោក​អ្នក​បាន​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ។ ចូរ​ឈប់ ចូរ​គិត ចូរ​មាន​សង្ឃឹម​លើ​ទ្រង់ ហើយ​ចូរ​អធិស្ឋាន។»​​ (John Ouwuchekawa) អាន​បន្ថែម