អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អំពើ​បាប ហើយនិង​កូន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «អំពើ​បាប ហើយនិង​កូន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​អាច​ត្រូវ​គ្នា​បាន​ទេ។ ទោះបើ​ពួកគេ​ជួប​គ្នា​ម្ដង​ម្កាល​ក៏​ដោយ ក៏​ពួកគេ​មិន​អាច​រស់នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​មាន​សុភមង្គល​បាន​ដែរ»។ (John Stott) More

  • in

    យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់

    «យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​ទ្រង់​បាន​សុគត ហើយ​បាន​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ។» (John Stott) More