អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ឈើឆ្កាង​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​យើង

  «មុន​យើង​អាច​ចាប់​ផ្ដើម​យល់​ឃើញ​ថា តើ​ឈើឆ្កាង​បាន​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​យើង យើង​ត្រូវ​តែ​យល់​ឃើញ​ថា ឈើឆ្កាង​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​យើង។» (John Stott) More

 • in

  អំពើ​បាប ហើយនិង​កូន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

  «អំពើ​បាប ហើយនិង​កូន​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​អាច​ត្រូវ​គ្នា​បាន​ទេ។ ទោះបើ​ពួកគេ​ជួប​គ្នា​ម្ដង​ម្កាល​ក៏​ដោយ ក៏​ពួកគេ​មិន​អាច​រស់នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ដោយ​មាន​សុភមង្គល​បាន​ដែរ»។ (John Stott) More

 • in

  យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់

  «យើង​រស់ ហើយ​ស្លាប់ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​វិញ​ទ្រង់​បាន​សុគត ហើយ​បាន​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ។» (John Stott) More