អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូនសោនៃជំនឿ

    «តាមរយៈកូនសោនៃជំនឿ យើងទាញយកនូវព្រះគុណថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃចេញពីឃ្លាំងរបស់ព្រះគ្រីស្ទ ដើម្បីបន្សុទ្ធយើងបន្ថែមទៀត»។ (Edmund Calamy) អាន​បន្ថែម