អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រង់​នឹង​យាង​ចូល​មក

    «ឱ​ទ្វារ​ទាំងឡាយ​អើយ ចូរ​ងើប​ក្បាល​ឡើង ឱ​ទ្វារ​ដ៏​នៅ​អស់កល្ប​ជានិច្ច​អើយ ចូរ​នៅ​ជា​ចំហ​ចុះ នោះ​មហាក្សត្រ​ដ៏​មាន​សិរីល្អ ទ្រង់​នឹង​យាង​ចូល​មក» (ទំនុកតម្កើង ២៤:៩) អាន​បន្ថែម