អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    នគរ​ព្រះ​

    ពេល​វេលា​បាន​សំរេច​ហើយ នគរ​ព្រះ​ជិត​មក​ដល់ ដូច្នេះ ចូរ​ប្រែ​ចិត្ត ហើយ​ជឿ​ដំណឹង​ល្អ​ចុះ (ម៉ាកុស ១:១៥) អាន​បន្ថែម