អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ស្គាល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ

    «យើង​ដាច់​ខាត់​ត្រូវ​តែ​ទទួល​ស្គាល់​ថា យើង​មិន​អាច​ស្គាល់​ព្រះ​គ្រីស្ទ​ឲ្យ​បាន​យ៉ាង​ច្បាស់​លាស់​ឡើយ បើ​យើង​មិន​​ស្វែង​យល់​អំពី​ទ្រង់​ចេញ​ពី​ព្រះ​គម្ពីរ។» (John Calvin)
    អាន​បន្ថែម