អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ជា​មុន

    «តម្រូវការ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោកអ្នក​គឺ​មិន​មែន៖ មាន​របស់របរ​ថែម​ទៀត ពេលវេលា​ច្រើន​ជាង​មុន ឬ​ក៏​លុយកាក់​ច្រើន​ទៀត​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ការ​កាន់​តែ​ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ជា​មុន​គឺ​ជា តម្រូវការ​ដ៏​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​យើង»។ (John Piper) អាន​បន្ថែម