អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់

    «ចំណុច​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​គឺ​មិន​មែន​ត្រង់​ថា ខ្ញុំ​ស្គាល់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​គឺ​ត្រង់​ថា ព្រះ​អង្គ​ស្គាល់​ខ្ញុំ​មុន​ទេ​តើ។» (J.I. Packer) More