អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កាន់​តែ​សរសើរ

    «ការ​ដែល​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ចម្រើន​ចំណេះដឹង​អំពី​ភាព​សប្បុរស និង​ព្រះ​គុណ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ក្នុង​ជីវិត​របស់​លោក​អ្នក នោះ​លោក​អ្នក​ក៏​ទំនង​នឹង​កាន់​តែ​សរសើរ​ទ្រង់​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ជួប​ទុក្ខលំបាក​ផង​ដែរ។» (Matt Chandler) អាន​បន្ថែម