អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជឿ​នូវ​ចំណុច

    «យើង​ត្រូវ​ទទួល​ស្គាល់​នូវ​រាល់​គ្រប់​ព្រះបន្ទូល​ទាំងអស់​នៅ​ក្នុង​គម្ពីរ មិនត្រូវ​ស្រឡាញ់មួយចំនួន​ ហើយ​បោះ​បង់​មួយ​ចំនួនដែល​​លោកអ្នកគិតថា មិនសូវជាល្អចំពោះអារម្មណ៏របស់​ខ្លួន ទាក់​ទង់​និង​អ្នក​លោកអ្នក​ចង់​ ឬមិនចង់​ធ្វើ ពីព្រោះ​គ្រប់​ព្រះ​បន្ទូលគឹ ជា​ព្រះវិញ្ញាណ​បណ្តាលឲ្យ​តែងទេ»។ អាន​បន្ថែម