អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ

    ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ សូម​បំបែរ​យើង​ខ្ញុំ​ឲ្យ​វិល​មក​ឯ​ទ្រង់​វិញ នោះ​យើង​ខ្ញុំ​នឹង​បាន​បែរ​មក​ហើយ សូម​កែ​ជីវិត​របស់​យើង​ខ្ញុំ​ឡើង​វិញ ដូច​ជា​កាល​ពី​ដើម (បរិទេវ​ ៥:២១) អាន​បន្ថែម