អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ

    «ចំណុច​ស្នូល​នៃ​ភាព​ជា​បុរស​ពេញ​លក្ខណៈ គឺ​ជា​ស្មារតី​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ ការ​ផ្គត់ផ្គង់ និង​ការ​មើល​ថែ​ការពារ​មនុស្ស​ស្រីតាម​របៀប​ដែល​សម​ស្រប​ទៅ​នឹង​​ទំនាក់​ទំនង​ផ្សេងៗ​គ្នា​របស់​មនុស្ស​ប្រុស។» (John Piper) អាន​បន្ថែម