អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មនុស្ស​អាក្រក់​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ល្អ​

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី​នេះ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​អាក្រក់​ក្លាយ​ជា​មនុស្ស​ល្អ​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ព្រះ​អង្គ​បាន​យាង​មក​លើ​ផែនដី ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ដែល​ស្លាប់​ខាង​ឯ​វិញ្ញាណ​រស់​ឡើង​វិញ។» (Lee Strobel) អាន​បន្ថែម