អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​អធិប្បាយ​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​

    «បើ​លោក​អ្នក​ចង់​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព ចូរ​អធិប្បាយ​អំពី​ភាព​អរ​សប្បាយ​ចុះ។ បើ​លោក​អ្នក​មិន​ចង់​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព ចូរ​អធិប្បាយ​អំពី​ភាព​បរិសុទ្ធ​វិញ។» (Leonard Ravenhill) អាន​បន្ថែម

  • in

    ឈប់

    «មនុស្ស​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​បាប​នឹង​ឈប់​អធិស្ឋាន តែ​មនុស្ស​ដែល​អធិស្ឋាន​នឹង​ឈប់​ប្រព្រឹត្ត​បាប។» (Leonard Ravenhill) អាន​បន្ថែម