អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទ្រង់​នឹង​ឮ

    «ឱ​ព្រះេយហូវ៉ា​អើយ នៅ​ពេល​ព្រឹក ទ្រង់​នឹង​ឮ​សំឡេង​របស់​ទូលបង្គំ គឺ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​ទូលបង្គំ​នឹង​ទូល​ដល់​ទ្រង់​ដោយ​លំដាប់​ ព្រមទាំង​រក្សា​ពេល​ចាំយាម​ផង។» (ទំនុកតម្កើង ៥:៣) អាន​បន្ថែម