អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ដ៏​ជា​ពន្លឺ

    «ដ្បិត​ទ្រង់​នឹង​អុជ​ប្រទីប​របស់​ទូល​បង្គំ ព្រះ​យេហូវ៉ា​ដ៏​ជា​ព្រះ​នៃ​ទូល​បង្គំ ទ្រង់​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សេចក្ដី​ងងឹត​នៃ​ទូល​បង្គំ​ភ្លឺ​ឡើង។» (ទំនុកដំកើង ១៨:២៨) អាន​បន្ថែម