អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បាន​ត​ភ្ជាប់

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​តភ្ជាប់​ភាព​បរិសុទ្ធ និង​ភាព​អរសប្បាយ​ជា​មួយ​នឹង​គ្នា ដូច្នេះ​ចូរ​កុំ​ឲ្យ​យើង​បំបែក​នូវ​​អ្វី​ដែល​ព្រះ​អង្គ​បាន​តភ្ជាប់​ពី​គ្នា​ឡើយ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម