អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រលឹងដ៏​រស់

    «ចូរ​ស្វែងរក​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​ព្រលឹង​របស់​លោក​អ្នក​នឹង​រស់ ដើម្បី​ឲ្យ​ផែនដី​អាច​នឹង​បង្កើត​ព្រលឹង​ដ៏​រស់​ថែម​ទៀត។» (Augustine) អាន​បន្ថែម