អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជួយ​បំពេញ​បន្ថែម​

    «ចូរ​ស្វែងរក ហើយ​រៀបការ​ជាមួយ​បុគ្គល​ដែល​នឹង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​លោកអ្នក ហើយ​ជួយ​បំពេញ​បន្ថែម​ជីវិត​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក»។ (Ben Reaoch) More