អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​

    «ខណៈពេល​ដែល​សឹងតែ​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​សង្វាត​ស្វែងរក​ការ​អរសប្បាយ ស្ទើរ​តែ​មិន​បាន​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​១០០​នាក់​ផង​ដែល​នឹង​រក​ក្ដី​អរសប្បាយ​នោះ​ចេញពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់»។ (John Calvin) អាន​បន្ថែម