អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្តី​ស្រឡាញ់

    «សេចក្តី​ស្រឡាញ់​មិន​ដែល​ធ្វើ​អាក្រក់​ដល់​អ្នក​ជិត​ខាង​ឡើយ ដូច្នេះ សេចក្តី​ស្រឡាញ់ ជា​កិច្ច​សំរេច​តាម​ក្រឹត្យវិន័យ​ហើយ។» (រ៉ូម ១៣:១០) អាន​បន្ថែម