អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជះ​ពន្លឺ​មក

    «ក្ដី​ស្រឡាញ់​បាន​ជះ​ពន្លឺ​មក​ក្នុង​ព្រលឹងវិញ្ញាណ​ទូលបង្គំ ពោលគឺ​ក្នុង​កន្លែង​ដែល​លម្ហ​អវកាស​មិន​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។»​ (Augustine) អាន​បន្ថែម