អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​ពិត

    «មើល៍​ហ្ន៎! ព្រះ​អង្គ​ទ្រង់​ស្រឡាញ់​សេចក្ដី​ពិត ហើយ​អស់​អ្នក​ដែល​ធ្វើ​តាម​សេចក្ដី​ពិត​នឹង​ទៅ​រក​ពន្លឺ»។ (Augustine) More