អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ណែនាំ​ឲ្យ​ពួកគេ​ស្គាល់

    «ចូរ​ស្រឡាញ់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​​ដែល​លោក​អ្នក​ធ្វើការ​ជាមួយ ហើយ​ណែនាំ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ស្គាល់​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ដែល​ជា​អ្នក​យក​អាសា​ចំពោះ​ការ​លំបាក​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​របស់​អ្នក​ដទៃ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម