អត្ថបទថ្មីៗ

 • in

  ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់

  «ការ​ដែល​យើង​ខ្ញុំ​ស្រឡាញ់​នូវ​អ្វី​ៗដែល​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​បង្កើត ជាជាង​ស្រឡាញ់​ទ្រង់ គឺ​ជា​ចំណង​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​យើង​ដើរ​តាម​លោកីយ៍។» (Saint Augustine) អាន​បន្ថែម

 • in

  បញ្ញត្តិ​ថ្មី

  «ខ្ញុំ​ឲ្យ​សេចក្ដី​បញ្ញត្តិ១​ថ្មី​ដល់​អ្នក​រាល់​គ្នា គឺ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ស្រឡាញ់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ត្រូវ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​គ្នា ដូច​ជា​ខ្ញុំ​បាន​ស្រឡាញ់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដែរ។» (យ៉ូហាន ១៣:៣៤) អាន​បន្ថែម

 • in

  ត្រូវ​ស្រឡាញ់

  «ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា៖«“ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​របស់​អ្នក ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត​គំនិត អស់​ពី​ស្មារតី និង​អស់​ពី​ប្រាជ្ញា។» (ម៉ាថាយ ២២:៣៧ គខប) អាន​បន្ថែម

 • in

  ធ្វើ​អ្វី​មួយ

  «យើង​មិន​ចូលចិត្ត​ឲ្យ​គេ​ប្រាប់​យើង​ថា យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​បាន​សម្រេច​ឡើយ ប្រសិនបើ​យើង​មិន​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រះ​នាម​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ។» (J.C. Ryle) អាន​បន្ថែម

 • in

  ស្រឡាញ់​មួយ​ណា?

  «កុំ​ឲ្យ​ស្រឡាញ់​លោកីយ ឬ​របស់​អ្វី​ដែល​នៅ​ក្នុង​លោកីយ​នេះ​ឲ្យ​សោះ បើ​អ្នក​ណា​ស្រឡាញ់​លោកីយ អ្នក​នោះ​គ្មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ព្រះ​វរ​បិតា​នៅ​ក្នុង​ខ្លួន​ឡើយ។» (១យ៉ូហាន ២:១៥) អាន​បន្ថែម

 • in

  ក្ដី​ស្រឡាញ់​ពិត

  «នេះ​ហើយ​ជា​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ មិន​មែន​ជា​យើង​បាន​ស្រឡាញ់​ព្រះ​នោះ​ទេ គឺ​ទ្រង់​បាន​ស្រឡាញ់​យើង​វិញ​ទេ​តើ ហើយ​បាន​ចាត់​ព្រះ​រាជ​បុត្រា​ទ្រង់​ឲ្យ​មក ទុក​ជា​ដង្វាយ​ឲ្យ​ធួន​នឹង​បាប​យើង​រាល់​គ្នា​ផង។» (១យ៉ូហាន ៤:១០) អាន​បន្ថែម

 • in

  ការ​រស់​នៅ

  ចូរ​ចាំ​យាម ចូរ​ឈរ​ឲ្យ​មាំ​មួន​ក្នុង​សេចក្ដី​ជំនឿ ចូរ​ប្រព្រឹត្ត​ឲ្យ​ពេញ​ជា​ភាព​បុរស ចូរ​ឲ្យ​មាន​កំឡាំង​ចុះ។ ត្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​រាល់​គ្នា​ធ្វើ​ការ​ទាំង​អស់ ដោយ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ។ (១កូរិនថូស ១៦:១៣-១៤) អាន​បន្ថែម