អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​ស្រឡាញ់

    «ផ្លូវ​នៃ​ឈើ​ឆ្កាង គឺ​ជា​ផ្លូវ​នៃ​ការ​រងទុក្ខ។ ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ត្រាស់​ហៅ​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ​ឲ្យ​មក​ស្លាប់ មិន​មែន​មក​សម្លាប់​នោះ​ទេ នេះ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ឲ្យ​លោកីយ៍​ឃើញ​ថា ព្រះ​គ្រីស្ទ​ស្រឡាញ់​ពួក​គេ។» (John Piper) អាន​បន្ថែម