អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក

    «ព្រះ​ជាម្ចាស់​មិន​មែន​ជា​ព្រះ​ដែល​អត់ទ្រាំ​នឹង​លោកអ្នក​នោះ​ទេ តែ​ព្រះ​អង្គ​ជា​ព្រះ​ដែល​ស្រឡាញ់​លោកអ្នក និង​ជា​ព្រះ​ដែល​ចង់​បាន​លោកអ្នក​ទេ​តើ។» (Paul Washer) More