អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សេចក្ដី​សុខសាន្ត​នៅ​ផែនដី

    «សួស្តី​ដល់​ព្រះ​នៅ​ស្ថាន​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត ហើយ​សេចក្តី​សុខសាន្ត​នៅ​ផែនដី នៅ​កណ្តាល​មនុស្ស ដែល​ជា​ទី​គាប់​ព្រះហឫទ័យ​ដល់​ទ្រង់»។​​ (លូកា ២:១៤) More